Privacyverklaring Zuid Afrika MTB Experience

1.                    Inleiding
1.1.                Zuid Afrika MTB Experience B.V. (ZA MTB Experience) is een (reis)organisatie die exclusieve events voor groepen mountainbikers organiseert. Deze verklaring beschrijft de verwerking van persoonsgegevens van ZA MTB Experience.
1.2.                ZA MTB Experience gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en neemt passende technische en organisatorische maatregelen. ZA MTB Experience houdt zich daarbij aan de toepasselijke privacywetgeving, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (UAVG).
2.                    Contact met ZA MTB Experience
Als u naar aanleiding van deze verklaring contact met ZA MTB Experience wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens:
E-mail:                            informatie@MTBzuidafrika.nl
Websites:                       www.MTBzuidafrika.nl
Telefoonnummer:        0027631195919
3.                 Persoonsgegevens
3.1.              Afhankelijk van de diensten die ZA MTB Experience aanbiedt, kan ZA MTB Experience de volgende persoonsgegevens van u verwerken:
(a)               voor- en achternaam;
(b)               adresgegevens;
(c)               (mobiel) telefoonnummer;
(d)               e-mailadres
3.2.                De specifieke data die ZA MTB Experience verwerkt hangt af van de diensten die ZA MTB Experience aan u levert en de functionaliteiten van de website die u gebruikt.
4.                    Doeleinden
ZA MTB Experience verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a.     de uitvoering van dienstverlening en bijbehorende overeenkomsten;
b.     het versturen van informatie in het kader van overeenkomsten (onder andere over de reis en de voorbereiding ervan);
c.     het voldoen aan wet- en regelgeving;
d.     marketing, waaronder het toesturen van informatie, nieuwsbrieven, uitnodigingen of aankondigingen, bijvoorbeeld met betrekking tot nieuwe events;
e.     het afhandelen van contactverzoeken.
5.                    Marketingactiviteiten
5.1.                 Wanneer u klant bent van ZA MTB Experience, kunnen wij u digitale direct marketinginformatie toesturen over vergelijkbare producten of diensten die u van ons hebt ontvangen. Met betrekking tot deze digitale direct marketingactiviteiten doen wij een beroep op de grondslag ‘gerechtvaardigd belang’. U hebt te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor dit doeleinde. Ook kunt u zich altijd uitschrijven voor e-mails via de link in de e-mail.

5.2.                 Indien u geen klant bent van ZA MTB Experience, vragen wij uw toestemming voor het toesturen van marketinginformatie. Dit doen wij ook voor het toesturen van marketinginformatie over andere producten en diensten dan u van ons hebt ontvangen. Deze toestemming geeft u online door een vinkje te activeren. U kunt de toestemming intrekken door u uit te schrijven voor deze e-mails via de link in de e-mail.
6.                    Verstrekken van persoonsgegevens aan derden
6.1.                Wanneer dat noodzakelijk is voor de dienstverlening, stuurt ZA MTB Experience de door u verstrekte persoonsgegevens door aan derde partijen. Dat zijn derde partijen zoals, maar niet beperkt tot, IT-ondernemingen die ZA MTB Experience assisteren (onder andere met de website en het opslaan van data), de accountant en de Belastingdienst of overheidsinstanties waarmee ZA MTB Experience verplicht is de informatie te delen.
6.2.                Indien ZA MTB Experience uw persoonsgegevens aan een derde verstrekt, dan is die derde verplicht de gegevens niet voor andere doeleinden te gebruiken dan waarvoor ze zijn verstrekt. De afspraken over de verwerking van persoonsgegevens worden, wanneer de wet dat voorschrijft, vastgelegd in een verwerkersovereenkomst. 
6.3.                ZA MTB Experience zal verder geen persoonsgegevens aan andere partijen verstrekken dan de hierboven bedoelde, tenzij dat wettelijk toegestaan of verplicht is.
7.                    Beveiliging en bewaring
7.1.                ZA MTB Experience neemt passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken.
7.2.                ZA MTB Experience bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is. De specifieke bewaartermijnen zijn afhankelijk van de producten en diensten die ZA MTB Experience aan u levert. ZA MTB Experience bewaart uw persoonsgegevens in ieder geval niet langer dan zeven jaar na het eindigen van de overeenkomst die u met ZA MTB Experience hebt. Wanneer u uw toestemming intrekt, dan verwijdert ZA MTB Experience die persoonsgegevens waarvoor u toestemming had verleend. Het voorgaande is niet van toepassing indien ZA MTB Experience uw persoonsgegevens langer moet of mag bewaren op grond van een wettelijke verplichting.
8.                    Websites van derden
De website van ZA MTB Experience kan verwijzingen naar andere websites bevatten, zoals hyperlinks. ZA MTB Experience is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het verwerken van persoonsgegevens door die websites. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op het gebruik van die websites van derden.
9.                    Cookies en profilering
9.1.                Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer of mobiele apparatuur worden opgeslagen wanneer u een website bezoekt. Op de website van ZA MTB Experience worden cookies gebruikt om een optimale gebruikerservaring te bieden en diensten te optimaliseren. Daarmee hoeft u bijvoorbeeld niet steeds dezelfde informatie in te vullen en kunt u eenvoudiger door de website navigeren.
9.2.                Voor het gebruik van tracking cookies vragen wij toestemming wanneer u de website gebruikt. Indien u geen toestemming verleent, worden er geen tracking cookies verwerkt. Daarnaast kunnen wij gebruik maken van analytische cookies, zoals Google Analytics, om het gebruik van de website te analyseren en de website te verbeteren. Bij het gebruik van analytische cookies worden geen persoonsgegevens verwerkt. Voor meer informatie met betrekking tot deze cookies (en eventuele bijbehorende verwerkingen van persoonsgegevens) verwijzen wij naar het privacybeleid van de betreffende aanbieder.
9.3.                Het al of niet toestaan van cookies kunt u wijzigen in de instellingen van uw browser.

10.                  Overdracht van persoonsgegevens aan ontvangers buiten de EU en de EER
In beginsel geeft ZA MTB Experience geen persoonsgegevens door aan ontvangers in landen buiten de Europese Unie (EU), IJsland, Liechtenstein en Noorwegen (de Europese Economische Ruimte).
In voorkomend geval en met uw toestemming, kunnen bij het gebruik van dienstverleners wel persoonsgegevens worden doorgegeven aan ontvangers in landen buiten de EU en de EER en daar worden verwerkt. De volgende landen worden door de EU beschouwd als landen met een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens dat overeenkomt met de EU-normen (zogeheten adequaatheidsbesluit): Andorra, Argentinië, Canada (beperkt), Faeröer-eilanden, Guernsey, Israël, Isle of Man, Japan, Jersey, Nieuw-Zeeland, Zwitserland, Zuid-Korea, Uruguay, Verenigd Koninkrijk. Met ontvangers in andere landen maken wij afspraken over de toepassing van EU-modelcontractbepalingen, van bindende ondernemingsregelingen of andere toelaatbare mechanismen om volgens de wettelijke eisen een ‘adequaat beschermingsniveau’ te creëren.
11.                 Wijzigingen
ZA MTB Experience kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.  
12.                 Social media
Er zijn social media knoppen op deze website opgenomen om pagina’s te kunnen delen via social media netwerken als Facebook, YouTube en Instagram. Indien u op deze knoppen klikt worden uw persoonsgegevens verwerkt door het desbetreffende social media netwerk. Lees de privacyverklaringen van Facebook, YouTube en Instagram om te zien hoe deze netwerken met uw persoonsgegevens omgaan.
13.                 Uw rechten: inzage en wijzigen van persoonsgegevens
U hebt soms het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Daaronder valt het recht om ZA MTB Experience een verzoek te doen tot inzage, beperking, rectificatie of wissen van uw persoonsgegevens. Ook kunt u vragen om uw persoonsgegevens aan u over te dragen. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen vier weken antwoord. U kunt een dergelijk verzoek toesturen aan klacht@MTBzuidafrika.nl.
14.                 Klachten
ZA MTB Experience hoort het graag indien u klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

juli 2023